Veikala lietošanas noteikumi

Interneta veikala lietošanas NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Interneta veikala darbību nodrošina SIA "I.B. Happy",
reģistrācijas Nr. 40203457510, juridiskā un korespondences adrese: Amatas iela 4/6, Jūrmala, LV-2008, turpmāk - Pārdevējs. Saziņas
līdzekļi - e-pasts: info@ibhappy.lv.

1.2. Interneta veikala lietošanas noteikumi, turpmāk - Noteikumi,
attiecas uz visiem līgumiem (Distances līgums), kas noslēgti starp Pārdevēju kā
Pakalpojuma sniedzēju un fizisku vai juridisku personu kā Pircēju,
turpmāk arī - Klients, par tādu preču, turpmāk - Prece,
pirkumu, kuras pasūtītas, turpmāk - Pasūtījums, Pārdevēja uzturētajā
internetvietnē www.lilacdeco.lv (turpmāk - Veikals) un nosaka preču pasūtīšanas, noformēšanas, apmaksas un piegādes kārtību.

1.3. Veikalā piedāvāto Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja
vai izdevēja vai autora sniegtās informācijas. Sniegtajiem Preču
aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, tajos var tikt veiktas
operatīvas izmaiņas.

1.4. Noteikumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī un ir spēkā līdz to nomaiņai.

1.5. Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients
apstiprinājis Pasūtījumu Veikalā un veicis tā apmaksu un ir spēkā līdz
saistību izpildei.

2. Pasūtījuma noformēšana

2.1. Lai iegādātos Preces Veikalā Klientiem jāaizpilda Pasūtījuma
noformēšanas procesā pieprasītā un Noteikumos norādītā informācija.

2.2. Lai veiktu Pasūtījumu, Klients Veikalā:

2.2.1. izvēlas vienu vai vairākas piedāvātās preces, ievietojot tās Iepirkuma grozā;

2.2.2. norāda nosaukumu/ vārdu un uzvārdu;

2.2.3. reģistrācijas numuru (obligāti)/ personas kodu (nav obligāti)

2.2.4. izvēlas piegādes veidu un adresi (kas atkarīga no izvēlētā piegādes veida):

VAS "Latvijas Pasts", norādot precīzu adresi, kurā vēlas saņemt;

Omniva, norādot konkrētu pakomāta atrašanās vietas adresi;

ar kurjera starpniecību, norādot adresi, kurā Klients vēlas saņemt sūtījumu.

2.2.5. apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, ka šie
Noteikumi Klientam ir saprotami, tie apmierina Klientu un ka Klients
apņemas tos pildīt;

2.2.6. apstiprina Pasūtījumu un veic maksājumu ar karti internetā vai ar pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.

2.3. Pēc Pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta apstiprinājumu Klientam uz tā norādīto e-pasta adresi.

2.4. Gadījumā, ja Klienta pasūtītā Prece vairs nav pieejama,
Veikals nosūta Klientam e-pasta vēstuli ar lūgumu iesniegt 5.7.punktā
norādīto informāciju. Pārdevējs atmaksā pirkuma maksu un ar
pasūtījuma piegādi saistītās izmaksas 10 (desmit) darba dienu laikā no
pieprasītās informācijas saņemšanas.

2.5. Lai mazinātu iespējamās ievades kļūdas Klientam, veicot
pasūtījumu Veikalā, jāizmanto atsevišķi norādītie lauki pilsētas,
pagasta, ciema un/vai citas apdzīvotas vietas piegādes adreses, mājas nosaukuma, ielas nosaukuma, mājas, korpusa, dzīvokļa numura, pasta
indeksa norādīšanai, kā arī atsevišķi lauki durvju koda vai citas
piegādes nodrošināšanai nepieciešamās informācijas norādīšanai.

2.6. Noformējot Pasūtījumu, Klients uzņemas atbildību par sniegto datu pareizību.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Visas Preču cenas Veikalā uzrādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

3.2. Preču cenas var tikt mainītas pēc Veikala ieskatiem, par to
iepriekš Klientus nebrīdinot. Jau noformētiem un apstiprinātiem (Klients
ir saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu savā e-pastā) Pasūtījumiem cena
paliek nemainīga.

3.3. Papildus Preču cenai Klients apmaksā pasūtījuma piegādes
cenu, kas ir atkarīga no piegādes veida, piegādātāja noteiktajiem
tarifiem, Preču kopējā svara viena pasūtījuma ietvaros un piegādes
zonas.

3.4. Maksa par Pasūtījuma piegādi Preču atgriešanas/ atteikuma gadījumā atmaksāta netiek.

3.5. Norēķini par Pasūtījumiem Veikalā notiek bezskaidras naudas
norēķinu ceļā, Klientam veicot priekšapmaksu ar kādu no Veikalā
norādītajām bankas norēķinu kartēm vai ar internetbankas pārskaitījumu.

4. Pasūtījuma izpildes termiņš

4.1. Saņemtos pasūtījumus Veikals apstrādā darba dienās:

no pirmdienas līdz ceturtdienai laikā no plkst. 10:00 līdz 17:00;

piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 10:00 līdz 15:00.

4.2. Ja Pasūtījums saņemts pēc 4.1.punktā norādītā darba laika, par Pasūtījuma saņemšanas dienu uzskatāma nākamā darba diena.

4.3. Pēc Pasūtījuma apstrādes Veikals 1 (vienas) darba dienas laikā nodod to Klienta izvēlētajam piegādātājam.

4.4. Pasūtījuma izpildes termiņš ir 2-7 darba dienas no Pasūtījuma
saņemšanas dienas. Konkrēts Preces piegādes termiņš ir atkarīgs no
Klienta izvēlētā piegādes veida un piegādes adreses.

5. Pasūtījuma piegāde

5.1. Atbilstoši Klienta izvēlei Pasūtījuma noformēšanas procesā, Pasūtījumu būs iespējams saņemt:

5.1.1. ar VAS "Latvijas Pasts"starpniecību, saņemot pasta kastītē,

5.1.2. uz Omniva pakomātu,

5.1.3. vai ar kurjera pakalpojumu.

5.2. Ja piegādi veiks VAS "Latvijas pasts",
Klients saņems sūtīju savā pasta kastītē savā norādītajā adresē.

5.3. Ja Pasūtījuma saņemšanai Klients izvēlējies Omniva
pakomātu, Klientam uz tā norādīto mobilo tālruņa numuru  Omniva                nosūtīs unikālu durvju kodu, kas jāievada konkrētā pakomāta
displejā. Pēc durvju koda ievadīšanas, atvērsies tā skapīša durvis, kurā
ievietots Klientam adresētais sūtījums. Sūtījumu no pakomāta var izņemt
katru dienu 24 stundas diennaktī. Sūtījums Klientam jāizņem 7 (septiņu)
dienu laikā, pēc tam Pasūtījums tiek atgriezts Veikalā.

5.4. Ja piegādi veiks kurjers, sūtījums tiek
piegādāts uz Klienta norādīto adresi, iepriekš pa tālruni saskaņojot
precīzu piegādes laiku. Sūtījums tiek izsniegts tikai pavadlapā
norādītajai personai vai citai personai, kas var uzrādīt personu
apliecinošu dokumentu, un sūtījuma izsniegšanas pavaddokumentā norāda
savu vārdu, uzvārdu, datumu, laiku un parakstās par sūtījuma saņemšanu.
Ja kurjeram nav iespēja izsniegt sūtījumu 2-3 dienu laikā, jo norādītajā
adresē neviens nav sastopams vai Klients nav sazvanāms pa norādīto
tālruni, līdz ar ko nav iespējams saskaņot piegādes laiku, Pasūtījums
tiek atgriezts Vaikalā.

5.5. Noteikumu 5.2. - 5.4. punkta kārtībā atgrieztās Preces
Veikals uzglabā 2 (divus) mēnešus no Pasūtījuma apstiprināšanas dienas.
Lai tiktu organizēta atkārtota piegāde, Klientam atkārtoti jāapmaksā
piegādes izdevumi.

5.6. Pēc glabāšanas termiņa beigām Pasūtījums tiek anulēts un
Klientam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no termiņa notecējuma tiek
atmaksāta Preču vērtība. Klienta samaksātie piegādes izdevumu netiek
atmaksāti.

5.7. Veikals Preču vērtības atmaksu veic uz Klienta bankas kontu, kuru Klients rakstveidā paziņo Veikalam uz e-pasta adresi: info@ibhappy.lv.

6. Atteikuma tiesība

6.1. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL),
Klients var vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma, izmantojot
atteikuma tiesību 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā un atgriezt
Preci, saglabājot oriģinālo iepakojumu un nosūtot to uz Pārdevēja
adresi: Amatas 4/6, Jūrmala, LV-2008.

6.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš skaitāms no dienas, kad Klients ir saņēmis Pasūtījumu.

6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesību Klientam ir pienākums aizpildīt atteikuma paziņojumu un iesniegt to Pārdevējam, nosūtot pa pastu; e-pastā vai personīgi Pārdevēja adresē.

6.4. Klients, atbilstoši PTAL, ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

6.5. Pārdevējs patur tiesības atteikt Klientam izmantot
attteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja Prece
ir lietota un/vai bojāta.

6.6. Ja iegādātā Prece ir grāmata vai tml., tā uzskatāma par lietotu, ja ticis atvērts oriģinālais sūtījuma iepakojums.

6.7. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādāti
laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli (20.05.2014. Ministru
kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu").

6.8. Pārdevējs atmaksā Klientam Preču vērtību 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 5.7. punktā norādītās informācijas saņemšanas.

7. Personas datu apstrāde

7.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot Pasūtījumu
Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt ka Pārdevējs saskaņā
ar Noteikumiem veic Klienta nodoto personas datu apstrādi. Pasūtījuma
noformēšanas procesā pieprasīto personas datu iesniegšana ir
priekšnoteikums Distances līguma noslēgšanai, tātad galīgai Pasūtījuma
noformēšanai. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz norādīto
mobilo telefonu un/vai e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas saistīti ar
Pasūtījuma apstrādi.

7.2. No Klienta iegūtos datus Pārdevējs apstrādā ar mērķi
koordinēt un izpildīt Pasūtījumu, t.i. lai izpildītu Distances līgumu,
kā arī ar normatīvajem aktiem uzlikto pienākumu izpildei.

7.3. Klients ir informēts un piekrīt, ka Pasūtījuma izpildes un
Preču piegādes procesā tiek iesaistītas trešās personas - piegādātājs,
kuru Klients ir izvēlējies Pasūtījuma noformēšanas procesā (Noteikumu
2.2.4. punkts) un kurai tiks nodoti tādi personas dati, kas nepieciešami
Pasūtījuma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

7.4. Klients apzinās, ka LR spēkā esošo normatīvo aktu prasību
izpildes nodrošināšanai Pārdevējam ir tiesības prasīt un saņemt visus
personas datus, kuri kā obligāti atzīti likumā "Grāmatvedības likums" vai citos.

7.5. Klients ir tiesīgs aizliegt savu datu izmantošanu
informācijas un reklāmas produkcijas saņemšanai. Atteikties iespējams,
sūtot rakstisku informāciju uz e-pastu info@ibhappy.lv vai pa pastu.

8. Citi noteikumi

8.1. Ja, saņemot Pasūtījumu un atverot iepakojumu, tiek konstatēti
slēpti Preces trūkumi (bojājumi), Klients šādas Preces (nelietotas un
ar oriģinālo iepakojumu) nosūta Veikalam. Pēc šāda sūtījuma saņemšanas
Veikals novērtē Preces trūkumus un veic visas nepieciešamās darbības,
lai Preci aizstātu ar citu, identisku Preci (apmainītu). Ja Preces
aizstāšana nav iespējama, Klients ir tiesīgs atteikties no pasūtījuma un
saņemt atpakaļ pilnu Preces cenu un ar pasūtījuma piegādi un atpakaļ
nosūtīšanu saistītos izdevumus. Šādā gadījumā Klientam ir pienākums
iesniegt Noteikumu 5.7. punktā norādīto informāciju.

8.2. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti
Klientam, ja šādi zaudējumi ir Distances līguma noteikumu pārkāpuma
sekas un nodarīti Pārdevēja rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas
rīcības dēļ.

 

Noteikumi 2023. gada 17. februāra redakcijā